Kontakt

Email:

info@shenja.mk; revistashenja@gmail.com

Tel: +389(2)3214927

 

Adresa: 

Rr.Samoilova nr.6, 

1000, Shkup, 

Republika e Maqedonisë

 

Vizion-M

Nr. i llogarisë rrjedhëse:

210059081320152;

Nr. i tat. 4030004524021

Tutunska Banka – Shkup